Kungu iela 1

(pārvaldījumā)   Atrašanās vieta: Rātslaukuma centrs (vienīgā privātā ēka), kur ir arī Rīgas Dome un visapmeklētākā ...

Kaļķu iela 6

(īpašumā un pārvaldījumā)   Atrašanās vieta: Kaļķu iela 6, kas ir teicama atrašanās vieta dzīvīgākajā ...

Kaļķu iela 12

(pārvaldījumā)   Atrašanās vieta: ēka Kaļķu ielā 12-14; to veido divas atsevišķas būves mazumtirdzniecībai ...

Kaļķu iela 15

(pārvaldījumā)   Atrašanās vieta: Kaļķu iela 15, kas ir teicama vieta dzīvīgākajā gājēju un tūristu zonā. Šai ...

Šķūņu iela 19

(īpašumā un pārvaldījumā)   Atrašanās vieta: šī stūra ēka ir vērsta pret Doma laukumu, un tā ir vienīgā ...

Krāmu iela 2

(īpašumā un pārvaldījumā)   Atrašanās vieta: ēka ir vērsta pret Tirgoņu ielu – vienu no dzīvīgākajām ...

Šķūņu iela 16

(pārvaldījumā)   Atrašanās vieta: ēka ir vērsta pret Tirgoņu ielu, vienu no dzīvīgākajām gājēju un tūristu ielām, ...

Raiņa bulvāris 25

(īpašumā un pārvaldījumā)   Atrašanās vieta: Tas sākas krustojumā ar Krišjāņa Valdemāra ielu ...

Brīvības bulvāris 21

(pārvaldījumā)   Ēka atrodas vienā no labākajām tirdzniecības vietām Rīgā, vienā no dzīvākajām gājēju un tūristu ielām. ...

Citadeles 9a

(īpašumā un pārvaldījumā)   ...

Krišjāņa Barona iela 2

Jaunumi

Baltic RE Group, AS paziņo par Obligāciju pirmstermiņa dzēšanu
12.12.2018
Baltic RE Group, AS (turpmāk tekstā - "Sabiedrība") ar šo paziņo, ka Sabiedrība nekavējoties dzēsīs visas nenokārtotās obligācijas ar ISIN LV0000802197 ("Obligācijas") saskaņā ar Obligāciju prospekta noteikumiem.

Pirmstermiņa dzēšanas datums ir 2018. gada 12. decembris. Saskaņā ar Obligāciju prospekta noteikumiem Obligācijas tiks atpirktas par summu, kas vienāda ar 101,50 procentiem no Obligāciju nominālvērtības (ti, 1'015 EUR par vienu Obligāciju). Izpirkuma apjoms ir 100% no visām emitētajām obligācijām, lai optimizētu Sabiedrības finanšu struktūru, vienojoties par alternatīviem izdevīgākiem ilgtermiņa finansējuma avotiem.

Izpirkšanas summa tiks izmaksāta katram Obligāciju turētājam, Obligāciju turētāju saraksts tiks fiksēts saskaņā ar Obligāciju prospektā paredzētajiem noteikumiem (5. darba diena pirms izpirkšanas dienas).

Saistībā ar izpirkšanu Obligācijas tiks izslēgtas no Nasdaq Riga.

AS “Baltic RE Group” vienojas par ilgtermiņa aizdevuma piešķiršanu 35.3 miljonu eiro apmērā ar AS “Luminor Bank”
22.11.2018
2018. gada 22. novembrī AS “Baltic RE Group” (Sabiedrība) parakstīja jaunu kredīta līgumu par summu līdz 35'300'000 EUR ar AS “Luminor Bank”, kura mērķis ir nekavējoties atmaksāt atlikušo aizdevuma summu likvidējamai AS “ABLV Bank” un pirmstermiņa Sabiedrības obligāciju dzēšana (Vērtspapīru ISIN kods LV0000802197), kas ievietotas Nasdaq Baltijas obligāciju sarakstā (līdz EUR 4'100'000), par ko Sabiedrības valde pieņems lēmumu tuvākajā nākotnē, atbilstoši Prospekta noteikumiem.

Turklāt kredīts var tikt izmantots arī mazākuma līdzdalību izpirkumam Sabiedrības meitasuzņēmumā (līdz summai 900'000).

Minētā kredīta atmaksas termiņš ir 5 gadi ar ikmēneša atmaksu saskaņā ar 20 gadu grafiku.

Ar AS “Luminor Bank” tika atrasts pozitīvs mērķu kopsaucējs un kvalitatīva, piesardzīga pieeja nekustamā īpašuma tirgum. AS “Baltic RE Group” ar lepnumu paziņo par šo jauno stratēģisko partnerību, kas veicinās Sabiedrības attīstības stratēģijas turpmākajos gados.

Baltic RE Group AS pamatkapitāla palielināšana
04.10.2018
2018. gada 4. oktobrī notika AS Baltic RE Group (turpmāk tekstā – Sabiedrība) ārkārtas akcionāru sapulce, kurā tika pieņemti lēmumi par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu un par attiecīgajiem grozījumiem Sabiedrības statūtos.

Parakstītais jaunais Sabiedrības pamatkapitāls pēc tā palielināšanas ir 29 mlj. EUR.

Jaunie finanšu resursi ļauj Sabiedrībai turpināt savu ieguldījumu stratēģiju, kas vērsta uz jaunu nekustamo īpašumu iegādi Baltijas valstīs, vienlaikus saglabājot drošus finansiālos rādītājus.

Paziņojums par AS “Baltic RE Group” saimniecisko darbību saistībā ar notikumiem AS “ABLV Bank”.
19.02.2018
AS “Baltic RE Group” paziņo, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktie ierobežojumi AS “ABLV Bank” neietekmē Sabiedrības turpmāko saimniecisko darbību, un tie nekādā veidā neierobežo AS "Baltic RE Group" izdoto un Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīra sarakstā emitēto obligāciju izpildi.

AS "Baltic RE Group" un tās meitas uzņēmumiem uz doto brīdi AS “ABLV Bank” ir 8 norēķinu konti un brīdī, kad spēkā stājās minētie ierobežojumi, kopējā depozīta summas tajos nepārsniedza 100 000 eiro, tādējādi pilnībā aizsargājot šos kontus saskaņā ar Latvijas noguldījumu garantiju fondu.

Lai nodrošinātu raitu ikdienas darbu un aizsargātos pret jebkādām iespējamām sekām, AS “Baltic RE Group” un tās meitas uzņēmumi šobrīd izmanto savus norēķinu kontus citās Latvijas komercbankās. 2018. gada 19. februārī AS "Baltic RE Group" saņēma oficiālu atļauju no AS “ABLV Bank” bez ierobežojumiem izmantot šos kontus, līdz situācija AS “ABLV Bank” stabilizēsies.

Visi AS “Baltic RE Group” un Grupas meitas uzņēmumu nomnieki nav saistīti ar ABLV Group.

Finanšu gadu maiņa Baltic RE Group meitas uzņēmumos
31.10.2017
Pabeidzot Koncerna struktūras reorganizācijas un iekšējo racionalizācijas procesu, AS Baltic RE Group ir nolēmusi mainīt finanšu gadu meitas uzņēmumos, kas turpmāk tiks noslēgts katra gada 31. oktobrī.

Šis lēmums tika pieņemts, lai saskaņotu meitas uzņēmumu gada pārskatu datumu ar nomas ieņēmumu sezonalitāti, tādejādi vienkāršojot mātes uzņēmumam Grupas finanšu pārskatu sagatavošanu.  Papildus tas ļaus AS Baltic RE Group saņemt un atspoguļot dividendes no meitas uzņēmumiem vienā finanšu pārskatā, vienlaicīgi uzlabojot budžeta sagatavošanas procesu. 

Balstoties un iepriekš minēto informāciju, Baltic RE Group AS finanšu gads paliek nemainīgs un tas tiks noslēgts katra gada 31. decembrī. 

AS Baltic RE Group informē par izmaiņām Grupas struktūrā
27.10.2017
Lai panāktu operatīvās efektivitātes uzlabošanu un ar to saistīto izmaksu samazinājumu, 2017. gada 27. oktobrī AS Baltic RE Group ir pabeidzis 2016. gadā uzsākto procesu, lai racionalizētu grupas struktūru.

Pēc daļu iegādes (67% no SIA Key 15 daļām par EUR 8 505 000, 100% no Key 2 SIA daļām par EUR 6 518 000, 48.34155% no Key 6 daļām par EUR 1 310 000 un 75% no Key 1 SIA daļām par EUR 1 361 964), izmantojot līgumus starp Grupu uzņēmumiem, AS Baltic RE Group tieši piederēs visas daļas tās meitas Sabiedrībās. Pirkuma cenas norēķins tiek veikts, atlīdzinot meitas uzņēmumiem maksājamo summu mātes uzņēmumam.

Reorganizācijas procedūras pabeigšana Baltic RE Group AS meitas sabiedrībās
09.08.2017
AS Baltic RE Group informē, ka 2017. gada 9. augustā tika saņemts pozitīvs lēmums no Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra par 100% kontrolētas Itāļu sabiedrības Baltic RE S.p.a. reorganizāciju ar tās meitas sabiedrību Skunu 19 SIA, tādejādi pabeidzot visas nepieciešamās procedūras un formalitātes, ko nosaka Latvijas likumdošana.

Reorganizācijas rezultātā ieguvusī sabiedrība būs Baltic RE Group AS meitas uzņēmums SIA Skunu 19. Sakarā ar to, ka Baltic RE Group AS pilnībā pieder abas reorganizācijas procesā iesaistītās sabiedrības, reorganizācija nav veicinājusi Baltic RE Group AS finansiālās vai kapitālās samazināšanās efektu. Reorganizācijas process ir kā nākošais solis paziņotajā Baltic RE Group koncerna struktūras vienkāršošanas procesā, tādejādi veicinot operatīvās un finansiālās efektivitātes uzlabošanu. 

AS Baltic RE Group noslēdza papildvienošanos ar AS ABLV Bank par kredītportfeļa summas palielināšanu līdz 31 mlj. EUR
26.06.2017
AS Baltic RE Group (turpmāk tekstā – Sabiedrība) 2017. gada 26. jūnijā noslēdza papildvienošanos pie esošā kredītportfeļa līguma ar ABLV Bank AS par kredīta summas palielināšanu līdz 31 mlj. EUR.

Jaunais aizdevums tika apspriests pēc 91,1% SIA Ter Properties - nekustamā īpašuma, kas atrodas Brīvības bulvārī 21 - daļu iegādes. Lielākai finanšu efektivitātei aizdevums Brīvības bulvāra 21 iegādei un rekonstrukcijai tika iekļauts esošajā aizdevumā, kas tika pārveidots par jaunu fiksētas likmes kredītportfeļa aizdevumu ar kopējās kredīta summas palielināšanos līdz EUR 31 000 000. Ar papildu aizņēmumu, kas saņemts no ABLV Bank AS, Sabiedrība ir pilnībā refinansējusi jauno meitas sabiedrību SIA TER Properties (reģistrācijas numurs 40103881878).

Baltic RE Group AS pašu kapitāla palielināšana
18.05.2017
2017. gada 18. maijā notika AS Baltic RE Group (turpmāk tekstā – Sabiedrība) ārkārtas akcionāru sapulce. Sapulcē tika pieņemti lēmumi par Sabiedrības pašu kapitāla palielināšanu un pašu kapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu, par vārda akciju konvertēšanu uz uzrādītāja akcijām, par attiecīgajiem grozījumiem Sabiedrības statūtos.

Baltic RE Group AS pašu kapitāls tiks palielināts emitējot 5’000’000 jaunas vārda akcijas ar balsstiesībām. Vienas akcijas pārdošanas cena saskaņā ar apstiprinātajiem pašu kapitāla palielināšanas noteikumiem būs 1.10 EUR. Jaunās emisijas rezultātā Sabiedrības pašu kapitāls tiks palielināts par 5’500’000.00 EUR.

Parakstītais jaunais Sabiedrības pamatkapitāls pēc pamatkapitāla palielināšanas būs 30 mlj. EUR, ko veidos 19’500’000 vārda akcijas ar balsstiesībām un 10’500’000 uzrādītāja akcijas ar balsstiesībām.

Jaunie finanšu resursi ļaus Sabiedrībai turpināt savu ieguldījumu stratēģiju, kas vērsts, un jaunu nekustamo īpašumu iegādi Baltijas valstīs, vienlaikus saglabājot drošus finansiālos rādītājus.

Papildus informācija pie AS Baltic RE Group 2017. gada 2. maija ziņojuma par SIA TER Properties daļu iegādi
02.05.2017
2017. gada 2. maijā AS Baltic RE Group paziņoja, ka 2017. gada 26. aprīlī AS Baltic RE Group panāca SIA TER Properties (reģistrācijas numurs 40103881878) 4 100 000 daļu iegādi, kas ir 91.11% no kopējā pamatkapitāla 4 500 000,- EUR apmērā.

Saskaņā ar pirkuma līgumiem, kopējā daļu iegādes summa ir 5 330 000,- EUR, kur AS Baltic RE Group no kopējās daļu iegādes summas avansā ir samaksājusi 3 799 700,- EUR. Atlikusī summa pilnībā tiks atmaksāta līdz 2017. gada 31. jūlijam.

Pēc iegādes, SIA TER Properties tiks iekļauta AS Baltic RE Group koncerna sastāvā, kopā ar AS Baltic RE Group meitas Sabiedrībām.

SIA TER Properties daļu iegāde ir AS Baltic RE Group pirmais solis stratēģijas izveidei, lai paplašinātu savu darbības sfēru, investējot nekustamajos īpašumos ar augstu kvalitāti un neatkārtojamu vēsturisko vērtību Vecrīgas un Rīgas klusā centra apkārtnē.

SIA TER Properties apgrozījums un peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem, izmaksātās dividendes:

 

2015. gads

2016. gads

Neto apgrozījums

0

887 987

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

-19 264

9 379
 

Pamatkapitāls

3 000

3 200 000

Pašu kapitāls

-16 264

 

Izmaksātās dividendes

Nav

Nav

 

2017. gada sākumā SIA TER Properties palielināja pamatkapitālu līdz 4 500 000,- EUR.

Sabiedrība nav iesaistīta tiesas vai arbitrāžas procesā, kas varētu atstāt būtisku ietekmi uz SIA TER Properties saimniecisko darbību.

Tāpat starp SIA TER Properties un AS Baltic RE Group nav noslēgti būtiski līgumi.

SIA TER Properties dibināta 2015. gada 19. martā kā holdingkompānija. SIA TER Properties galvenie darbības virzieni ir radniecīgo sabiedrību pārvalde un stratēģiskā attīstība. 2016. gada 8. februārī SIA TER Properties kļuva par vienīgo īpašnieci (100%) uzņēmumam SIA BB 21, reģistrācijas numurs 40103940391, kuras īpašumā ir vēsturiskā ēka Rīgā, Brīvības bulvārī 21.

Ēka atrodas vienā no labākajām tirdzniecības vietām Rīgā, vienā no dzīvākajām gājēju un tūristu ielām. Ēka tika būvēta 1876. gadā, pēc arhitekta Jāņa Frīdriha Baumaņa (1834-1891) projekta. 1928. gadā arhitekts P.Mandelštams izstrādā projektu fasādes pārbūvei, transformējot ēku par luksusa viesnīcu “Imperial”, tā brīža prestižāko viesnīcu Rīgā.

Galvenais nomnieks pirmā un otrā stāva telpām ir viens no lielākajiem luksusa daudzu zīmolu apģērbu veikaliem “Podium” (iznomāti vairāk kā 2.000 m2), kamēr augšējie stāvi tiek pārbūvēti par augstas klases birojiem.

AS Baltic RE Group informē par SIA TER Properties daļu iegādi
01.01.2017
AS Baltic RE Group informē, ka ir panākusi vienošanos ar SIA TER Properties (turpmāk tekstā – Sabiedrība), reģistrācijas Nr. 40103881878, dalībniekiem par Sabiedrības daļu iegādi. Ir plānots, ka AS Baltic RE Group iegādāsies daļas 80% apmērā no Sabiedrības kopējā pamatkapitāla; šis darījums pilnībā tiks pabeigts 2017. gada laikā.

AS Baltic RE Group šobrīd risina sarunas ar SIA TER Properties dalībniekiem par Sabiedrības atlikušo daļu iegādi.

Pēc SIA TER Properties daļu iegādes, Sabiedrība tiks iekļauta AS Baltic RE Group koncerna sastāvā, kopā ar esošajām AS Baltic RE Group meitas Sabiedrībām.

SIA TER Properties pamatdarbība ir augstas klases nekustamā īpašuma pārvaldība un stratēģiskā attīstība. Caur Sabiedrībai pilnībā piederošo meitas sabiedrību SIA BB 21, SIA TER Properties pieder nekustamais īpašums Brīvības bulvārī 21, Rīgā.

 

Nasdaq sveic Baltic RE Group obligācijas Baltijas tirgū
13.12.2016
Linda Blūzmane
Linda Blūzmane
Biroja vadītāja

Mūsu priekšrocības

1
novatoriska nekustamo īpašumu pārvaldīšana,
2
koncentrēšanās uz komerciālo nekustamo īpašumu,
3
ilgtermiņa perspektīva un precīzi fokusēts redzējums,
4
stabili pamati un potenciāla pieauguma vērtība, pateicoties aktīvai nekustamo īpašumu pārvaldīšanai,
5
stabila īpašumu iekšējā pārvaldīšana,
6
iekšējā lietvedība un pārskatu sagatavošana.
Linda Blūzmane
Linda Blūzmane
Biroja vadītāja